Úvod / Informácie / Súťaže - podmienky súťaží.
Tlačiť

Súťaže - podmienky súťaží.

Podmienky súťaží organizovaných Jack Link's, Mydrink, s.r.o.

PODMIENKY SÚŤAŽE Danubius Gastro 2017.


Organizátorom súťaže je Mydrink, s.r.o, oficiálny distribútor mäsových snackov Jack Link’s na Slovensku.


Podmienky účasti.
Súťaž je určená všetkým návštevníkom výstavy Danubius Gastro 2017, ktorí sa vyplnia formulár na Zapojenie sa do súťaže a odovzdajú ho počas trvania výstavy v stánku 212, hala D.
Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci Mydrink, s.r.o. a ich rodinní príslušníci.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla minimálnu vekovú hranicu 18 rokov.
Pravidlá súťaže.
Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky súťaže, v tomto prípade podmienky účasti a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.
Vyhlásenie výhercu prebieha každý deň trvania výstavy Danubius Gastro a to v dňoch 27.1.2017, 28.1.2017, 29.1.2017. Organizátor súťaže vylosuje a zverejní výhercov na internetovej adrese https://www.facebook.com/Jack-Links-343516832326224.
Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 14 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech organizátora súťaže.
Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.
Mydrink, s.r.o. nezodpovedá za vady vzniknuté pri poštovej preprave počas doručenia výhry alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia výhry, postupuje Mydrink, s.r.o. na výhercu.
Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito podmienkami súťaže.
Ochrana osobných údajov.
Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením ich podmienok dávajú organizátorovi súťaže, spoločnosti Mydrink, s.r.o. , svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.
Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaží, odovzdania výhry, propagácie ďalších súťaží a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Mydrink, s.r.o. zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaží a po ich skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.
Mydrink, s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach u organizátora nie sú právne vymáhateľné.
Mydrink, s.r.o. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so týmito podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
Daňové povinnosti.
Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Mydrink, s.r.o., 20.1.2017